Uddannelsen henvender sig til professionelle omsorgsgivere og behandlere, f.eks. pædagoger, talepædagoger, støttepædagoger, afspændingspædagoger, socialrådgivere, skolelærere, psykologer, fysio- og ergoterapeuter, syge- og sundhedsplejersker. Holdstørrelse: min. 5 - max. 7 deltagere. Uddannelsen forløber over 1½ år og består af 17 hele undervisningsdage 1 gang om måneden.
Undervisningens indhold og form: Den 1. undervisningsdag vil Marte Meo metoden blive præsenteret vha. videoklip fra forskellige områder. Desuden præsenteres rammerne for uddannelsesforløbet, hvor vi kommer ind på områder som videoudstyr, kontrakter i forbindelse med videooptagelser, planlægning af arbejde og uddannelse, tekniske forholdsregler ved videooptagelser, etablering af arbejdsgrupper og gennemgang af eksamenskrav. De efterfølgende undervisningsdage tager udgangspunkt i de studerendes egne videooptagelser. Den enkelte får individuel supervision i gruppen. I starten af uddannelsesforløbet er Marte Meo metodens analysedel i fokus.Den studerende lærer at identificere de udviklingsstøttende kommunikationsprincipper ud fra egne og medstuderendes videooptagelser. Den studerende trænes i at beskrive samspilssekvenser trin for trin, hvilket vil sige at foretage en interaktionsanalyse. Dette er hele grundlaget for metoden. Af hensyn til den studerendes egen læreproces og ud fra etiske overvejelser vil de første optagelser være af velfungerende børn og voksne. Når den studerende har opnået de grundlæggende kompetencer er næste skridt at udvælge relevante klip fra videooptagelsen. I denne fase er den studerende begyndt at optage samspil, hvor den voksne har formuleret et spørgsmål til samspillet. Efterfølgende bliver fokus rettet mod metodens vejledningsdel. Den studerende forberedes i at give tilbagemelding til den voksne. Tilbagemeldingerne optages på video og den studerende får supervision herpå. Som uddannelsen skrider frem, vil der blive stadig mere fokus på tilbagemeldinger. Her ses efter den studerendes kommunikative ressourcer. I den forbindelse analyseres samspillet ud fra Marte Meo metodens udviklingsstøttende kommunikationsprincipper samt de informationer den studerende giver til den voksne. Andre psykologiske aspekter ved vejlederrollen blive inddraget. Som Marte Meo terapeut fungerer man som faglig vejleder, med videoen som et støtteredskab. Det er altafgørende at have øje for de mange faldgruber, der ligger i „hjælperrollen", hvis det skal lykkes at støtte andre i deres udvikling. Som Marte Meo supervisor og psykolog ser jeg det som min vigtigste opgave at støtte de studerendes udviklingsproces, så metoden integreres på det personlige og faglige plan.
Uddannelsen afsluttes med en eksamen efter de regler, der er udstukket af Maria Aarts. Eksaminationen bliver foretaget af en licensed Marte Meo supervisor, og efter bestået eksamen opnår man status som certificeret Marte Meo terapeut. Man har herefter mulighed for at videreuddanne sig til Marte Meo supervisor.